සෝමාවතී මහ පින්කමට දායක වන්න ... ( 2018) - IFBC Organization | Our Projects

Posted by | April 20, 2016 | Uncategorized | No Comments

මේ මහගු අවස්ථාවෙන් ඉක්මනින් ප්‍රයෝජන ලබාගන්න ඔබත් දායක වන්න.
071 2933180 අප අමතන්න පුලුවන්. වයිබර් හා ඉමෝ ක්‍රියාත්මකයි.
අපේ ගිනුම් අංක.

ගිණුමේ නම – The international foundation for Buddhist communication.
( බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනම )
ගිණුම අදාල බැංකුව – මහජන බැංකුව
ශාඛාව – කුරුණෑගල මලියදේව ශාකාව
ගිණුම් අංකය – 226 – 2 – 001 – 4 – 0048676

සමහර මුස්ලිම් රටවල් වලින් සමති, පදනම් හෝ විහාරස්ථාන සදහා මුදල් ලබාදීමට අවසර නොදේ. මුදල් ප්‍රේෂණය සදහා අවසර දෙනුයේ පුද්ගලික නම් සදහා සදහා පමණි. එසේ උවහොත් පමණක් පහත නමට ලැබෙන්නට සලස්වන්න.
මහජන බැන්කුව නම – චන්දන තිලකසිරි කුමාර
ගිණුම අදාල බැංකුව – මහජන බැංකුව
ශාඛාව – පොතුහැර
ගිණුම් අංකය – 280 – 2 – 001 – 7 – 0031930

සම්පත් බැංකුව –
එන්.ඒ. චන්දන තිලතසිරි කුමාර
බැංකුව – සම්පත් බැංකුව – කුරුණෑගල ශාකාව
ගිණුම් අංකය – 100654431918
මම බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යාන්තර පදනම වෙනුවෙන් එරන්ද ලක්මාල්ද සිල්වා .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page